Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

JUDr. Tatiana Jánošiková absolvovala v období rokov 2000 až 2006 štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde

prejsť na web

Návrh na vklad viacerých práv do katastra nehnuteľností

Otázka: Je možné povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, predmetom ktorého je dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku rozdelením pozemku na tri samostatné pozemky a súčasne prevod jedného pozemku do vlastn

prejsť na článok

Družstevný byt a daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Otázka: V r. 2014 som na základe dohody o prevode členských práv a povinností nadobudla právo nájmu družstevného bytu, v r. 2015 som byt od bytového družstva odkúpila do osobného vlastníctva a teraz chcem byt predať, považuje sa úhrada za prevod členských

prejsť na článok

Trafostanica

Otázka: Môže elektrárenská spoločnosť postaviť trafostanicu na cudzom pozemku bez súhlasu jeho vlastníka? Má vlastník pozemku právo na finančnú kompenzáciu? Odpoveď: Práva a povinnosti elektrárenskej spoločnosti držiteľa povolenia na podnikanie v energ

prejsť na článok

Zastavenie exekúcie

Otázka: Podľa nového zákona sa zastavujú staré exekúcie, je exekútor povinný odblokovať môj majetok a dokedy je povinný to urobiť? Odpoveď: Dňa 1.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a dop

prejsť na článok

Kamery na verejných priestranstvách

Otázka: Je v súlade so zákonom, keď je priestor prístupný verejnosti kamerovaný a zaznamenávaný formou videozáznamu? Odpoveď:  Verejné priestranstva je možné monitorovať aj videozáznamom, vyplýva to z ust. § 15 ods. 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane os

prejsť na článok

Pracovný úraz a náhrada za bolesť

Otázka: Vo februári 1999 som utrpel pracovný úraz, v dôsledku ktorého som absolvoval niekoľko operácii, poslednú v roku v marci 2015, Sociálna poisťovňa mi priznala v súvislosti s týmto operačným zákrokom náhradu za bolesť, ktorej výšku určila podľa Vyhlá

prejsť na článok

Vecné bremeno k spoluvlastníckemu podielu

Otázka: Rodinný dom je v spoluvlastníctve troch súrodencov, môže jeden zo súrodencov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena doživotného bývania na svoj spoluvlastnícky podiel? Odpoveď: Spoluvlastnícky podiel je ideálny, teda vyjadruje mieru účasti

prejsť na článok

Výživné

Otázka: Akú výšku výživného určí súd rodičovi pre 12 ročné dieťa? Odpoveď: Rodičia sú povinní vyživovať svoje deti do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti nie sú určené žiadne fixné sumy a ani nemôžu byť, pret

prejsť na článok

Škoda spôsobená zamestnávateľovi

Otázka: Pracujem ako vodič v súkromnej sfére, pri výkone práce som spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej vznikla škoda na motorovom vozidle môjho zamestnávateľa. Od nasledujúceho mesiaca mi začal zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy vo výške 200,- EUR me

prejsť na článok

Znečistenie verejného priestranstva psom

Otázka: Na prechádzke so psom som neupratal po ňom exkrement. Môžem za to dostať pokutu? Odpoveď: Neodstránenie exkrementov psa je porušením zákona a to konkrétne podľa § 7 ods. 2 písm. f) zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drž

prejsť na článok