Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Návrh na vklad viacerých práv do katastra nehnuteľností

Otázka: Je možné povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, predmetom ktorého je dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku rozdelením pozemku na tri samostatné pozemky a súčasne prevod jedného pozemku do vlastníctva ďalšej tretej osoby? Odpoveď: Vklad práv v uvedenom prípade nie je možné povoliť. V prvom rade je potrebné uviesť, že katastrálny zákon nepripúšťa vydania rozhodnutia o povolení vkladu v časti návrhu. Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, nesplnenie podmienok pre vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vo vzťahu k niektorému z týchto právnych úkonov má za následok povinnosť správy katastra zamietnuť návrh na vklad ako celok. V tomto prípade nie sú splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu na základe následnej kúpnej zmluvy. V zmysle záverov súdnej praxe (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 142/2002, ktorý bol publikovaný v časopise Zo súdnej praxe pod poradovým /publikačným/ číslom 31/2004, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 196/2005) v čase uzatvorenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti prevodca nemusí byť vlastníkom nehnuteľnosti, stačí ak je vlastníkom v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad. Okresný úrad, katastrálny odbor by však vklad na základe kúpnej zmluvy mohol povoliť len v tom prípade, ak by bol vlastník pozemku vzniknutého rozdelením v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad bol vlastníkom veci, ktorá sa kúpnou zmluvu prevádza. V danom prípade sú dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva a kúpna zmluva spísané na jednej listine. Pokiaľ sa podá jeden návrh na vklad, ktorým sa navrhuje povolenie vkladu na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na základe kúpnej zmluvy, pričom obidva právne úkony sú spísané na jednej listine, vo vzťahu ku kúpnej zmluve nemôže byť splnená podmienka, podľa ktorej prevodca musí byť vlastníkom predmetu prevodu v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad –predávajúci by sa stal vlastníkom pozemku, ktorý je predmetom predaja, až v okamihu vkladu práva v nadväznosti na dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Keďže predávajúci nie je v čase rozhodovania o návrhu na vklad vlastníkom pozemku, ktorý je predmetom prevodu, kataster návrh na vklad ako celok zamietne.