Vecné bremeno k spoluvlastníckemu podielu

Otázka: Rodinný dom je v spoluvlastníctve troch súrodencov, môže jeden zo súrodencov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena doživotného bývania na svoj spoluvlastnícky podiel? Odpoveď: Spoluvlastnícky podiel je ideálny, teda vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach k spoločnej veci, spoluvlastník však nevlastní na veci reálne vymedzenú časť veci, preto vecné bremeno práva doživotného bývania sa vždy vzťahuje k celej veci a musí byť uzatvorená všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľností. Ak by takúto zmluvu uzatvoril iba jeden alebo iba niektorí zo spoluvlastníkov, hoci aj so súhlasom ostatných spoluvlastníkov, takáto zmluva by bola podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.

prejsť na článok

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti býva často zriaďované v spojitosti s darovaním bytu alebo rodinného domu. Toto právo je možné zriadiť samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (darovacej al

prejsť na článok

Zjednodušenie prevodu väčšinového obchodného podielu

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 111/2022 Z. z.), účinná od 17. júla 2022 prináša dve zásadné zmeny týkajúce sa prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným: Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu voči spoločn

prejsť na článok

Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Darovacia zmluva má svoje nezastupiteľné postavenie pri prevode nehnuteľností a v praxi sa s ňou bežne stretávame. Na základe darovacej zmluvy k nehnuteľnosti darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti na obdarovaného. Darovanie nehnut

prejsť na článok

Správa MO Svidník

     Dňa 2.3.2023 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v reštauračnom zariadení pizzeria ZUZANA /bývala vináreň/ konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 25 členov a prezident AP

prejsť na článok

Prevod vlastníckeho práva ku nehnuteľnosti

Medzi základné atribúty vlastníckeho práva patrí aj disponencia s vlastnenou vecou. Predmetom tohto článku sú len nehnuteľnosti, keďže je ich prevod čo do systematiky iný ako pri hnuteľných veciach. Prevod nehnuteľností sa bude vždy spravovať občiansko

prejsť na článok