Výživné

Otázka: Akú výšku výživného určí súd rodičovi pre 12 ročné dieťa? Odpoveď: Rodičia sú povinní vyživovať svoje deti do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti nie sú určené žiadne fixné sumy a ani nemôžu byť, pretože každý prípad je jedinečný a špecifický. Pri určení výšky výživného súdom sa prihliada na viacero faktorov a to: a) schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov – súd skúma príjem povinného rodiča a jeho majetkové pomery, taktiež jeho výdavky na živobytie. Tu je potrebné upozorniť, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Skúma berie do úvahy aj to, či sa rodič nevzdal bezdôvodne výhodnejšieho zamestnania. b) oprávnene potreby mal. dieťaťa – medzi tieto potreby patria výdavky na stravu, obuv, oblečenie, školské poplatky, výdavky na lieky a ošetrenia, výdavky na hygienu, výdavky na záujmové, či športové krúžky, knihy, pri menších deťoch hračky, výdavky na zakúpenie školských potrieb, cestovné výdavky do školy, výdavky na kúpu zdravotných pomôcok (napr. okuliare a iné) a pod. c) súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará d) ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Osobitným prípadom je, ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Ako vyplýva z uvedeného, pri určení vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu sa zohľadňujú pomery rodiča a potreby dieťaťa a ďalšie okolnosti, ktoré sú veľmi individuálne od prípadu k prípadu, preto neexistuje žiadna zákonom presne určená paušálna suma vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu.

prejsť na článok

Rodinné právo

Vo veciach rodinného práva zabezpečujeme najmä tieto právne služby: právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach rozvodu manželstva,právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností na čas do/po rozvod

prejsť na článok