Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Škoda spôsobená zamestnávateľovi

Otázka: Pracujem ako vodič v súkromnej sfére, pri výkone práce som spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej vznikla škoda na motorovom vozidle môjho zamestnávateľa. Od nasledujúceho mesiaca mi začal zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy vo výške 200,- EUR mesačne bez môjho vedomia a bez predchádzajúceho upozornenia. So zamestnávateľom mám podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, v ktorej je tiež uvedené, že zamestnávateľ má právo vykonávať zrážky zo mzdy kedykoľvek v budúcnosti, ak spôsobím zamestnávateľovi škodu. Je postup zamestnávateľa správny? Odpoveď: Postup zamestnávateľa v takomto prípade upravuje § 191 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá. Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Zrážky zo mzdy zamestnanca upravuje § 131 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca len pre nároky uvedené v § 131 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, kam však nárok zamestnávateľa na náhradu mzdy nepatrí. Podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že po vzniku škody musí zamestnávateľ najprv prerokovať náhradu škody so zamestnancom a oznámiť mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá. Predpokladom výkonu zrážok za účelom náhrady škody je, že zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej výške a uzavrie so zamestnávateľom písomnú dohodu o spôsobe jej náhrady zrážkami zo mzdy. Uznanie záväzku náhrady škody zo strany zamestnanca sa musí vzťahovať k určitej sume, teda musí byť realizované až po vzniku škody a jej vyčíslení. Rovnako písomná dohoda o spôsobe náhrady škody zrážkami zo mzdy musí byť uzatvorená medzi zamestnancom a zamestnávateľom až po vzniku škody, po jej vyčíslení a uznaní zo strany zamestnanca. Pokiaľ náhrada škody presahuje sumu 50,- EUR, je zamestnávateľ povinný náhradu škody a dohodu o jej náhrade najprv prerokovať so zástupcami zamestnancov. Z popisovaných okolností prípadu vyplýva, že zamestnávateľ neoznámil zamestnancovi vopred zistenú výšku škody,  zamestnanec neuznal záväzok nahradiť škody v určenej výške a neuzatvoril so zamestnávateľom písomnú dohodu o spôsobe náhrady konkrétne tejto škody zrážkami zo mzdy. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ nepostupoval v danom prípade správne a k výkonu zrážok neboli splnené zákonné podmienky.