Kamery na verejných priestranstvách

Otázka: Je v súlade so zákonom, keď je priestor prístupný verejnosti kamerovaný a zaznamenávaný formou videozáznamu? Odpoveď:  Verejné priestranstva je možné monitorovať aj videozáznamom, vyplýva to z ust. § 15 ods. 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Verejný priestor teda je možné takto monitorovať , ale priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný. Tým že vstúpite na verejný priestor viditeľne označený ako monitorovaný, vlastne udeľujete súhlas s tým, že budete v rámci monitorovania na videozázname alebo audiozázname zaznamenaný. Uvedená problematika spadá pod oblasť ochrany osobných údajov, dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov.

prejsť na článok

Parkovanie v obci Krahule.

Parkovanie v obci Krahule upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krahule č. 2/2022 o parkovaní a odstavení motorových vozidiel na miestnych cestách a verejných priestranstvách v Obci Krahule a uplatňovaní objektívnej zodpovednosti obce v prípade poruš

prejsť na článok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 02.09.2022 o 17.00 hod.

P o z v á n k a Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 02.09.2022 o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Krahuliac

prejsť na článok

Prečo práve Insta360?

Spoločnosť Insta360 sa zaoberá vývojom a výrobou 360° kamier už od roku 2014, čo sú roky skúseností, inovácií a nepopierateľnej kvality optiky a celkového prevedenia. Za tento čas sa stala spoločnosť Insta360 lídrom na trhu s 360° kamerami. Produkty majú

prejsť na článok

Tlačová správa: Milanovej rozhodnutia barbarizujú slovenskú kultúru

HLAS sociálna demokracia je presvedčený, že ministerka kultúry Natália Milanová opäť potvrdila svoje babráctvo v manažovaní vecí verejných, tentoraz... Zdroj

prejsť na článok

Tlačová správa: Presadíme Mapu verejných investícií

Strana HLAS – sociálna demokracia považuje ostatné tri roky za premárnené obdobie nevydareného regionálneho rozvoja. Preto prichádza s riešením, ktoré zvýšia... Zdroj

prejsť na článok