Návrh na vklad viacerých práv do katastra nehnuteľností

Otázka: Je možné povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, predmetom ktorého je dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku rozdelením pozemku na tri samostatné pozemky a súčasne prevod jedného pozemku do vlastníctva ďalšej tretej osoby? Odpoveď: Vklad práv v uvedenom prípade nie je možné povoliť. V prvom rade je potrebné uviesť, že katastrálny zákon nepripúšťa vydania rozhodnutia o povolení vkladu v časti návrhu. Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, nesplnenie podmienok pre vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vo vzťahu k niektorému z týchto právnych úkonov má za následok povinnosť správy katastra zamietnuť návrh na vklad ako celok. V tomto prípade nie sú splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu na základe následnej kúpnej zmluvy. V zmysle záverov súdnej praxe (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 142/2002, ktorý bol publikovaný v časopise Zo súdnej praxe pod poradovým /publikačným/ číslom 31/2004, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 196/2005) v čase uzatvorenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti prevodca nemusí byť vlastníkom nehnuteľnosti, stačí ak je vlastníkom v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad. Okresný úrad, katastrálny odbor by však vklad na základe kúpnej zmluvy mohol povoliť len v tom prípade, ak by bol vlastník pozemku vzniknutého rozdelením v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad bol vlastníkom veci, ktorá sa kúpnou zmluvu prevádza. V danom prípade sú dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva a kúpna zmluva spísané na jednej listine. Pokiaľ sa podá jeden návrh na vklad, ktorým sa navrhuje povolenie vkladu na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na základe kúpnej zmluvy, pričom obidva právne úkony sú spísané na jednej listine, vo vzťahu ku kúpnej zmluve nemôže byť splnená podmienka, podľa ktorej prevodca musí byť vlastníkom predmetu prevodu v čase rozhodovania správy katastra o návrhu na vklad –predávajúci by sa stal vlastníkom pozemku, ktorý je predmetom predaja, až v okamihu vkladu práva v nadväznosti na dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Keďže predávajúci nie je v čase rozhodovania o návrhu na vklad vlastníkom pozemku, ktorý je predmetom prevodu, kataster návrh na vklad ako celok zamietne.

prejsť na článok

Kúpna zmluva na pozemok

V prípade, že Vás čaká kúpa alebo predaj pozemku, tento článok Vám bližšie popíše, čo musí obsahovať zmluva, aby bol vklad vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností povolený. Obsahové náležitosti kúpnej zmluvy upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Ob

prejsť na článok

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti býva často zriaďované v spojitosti s darovaním bytu alebo rodinného domu. Toto právo je možné zriadiť samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (darovacej al

prejsť na článok

Kúpna zmluva na byt a kúpna zmluva na nebytový priestor

V prípade, že Vás čaká kúpa alebo predaj bytu či nebytového priestoru, tento článok Vám bližšie popíše, čo musí obsahovať zmluva, aby bol vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený. Obsahové náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva byt

prejsť na článok

Trafostanica

Otázka: Môže elektrárenská spoločnosť postaviť trafostanicu na cudzom pozemku bez súhlasu jeho vlastníka? Má vlastník pozemku právo na finančnú kompenzáciu? Odpoveď: Práva a povinnosti elektrárenskej spoločnosti držiteľa povolenia na podnikanie v energ

prejsť na článok

Družstevný byt a daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Otázka: V r. 2014 som na základe dohody o prevode členských práv a povinností nadobudla právo nájmu družstevného bytu, v r. 2015 som byt od bytového družstva odkúpila do osobného vlastníctva a teraz chcem byt predať, považuje sa úhrada za prevod členských

prejsť na článok