Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Kamery na verejných priestranstvách

Otázka: Je v súlade so zákonom, keď je priestor prístupný verejnosti kamerovaný a zaznamenávaný formou videozáznamu? Odpoveď:  Verejné priestranstva je možné monitorovať aj videozáznamom, vyplýva to z ust. § 15 ods. 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Verejný priestor teda je možné takto monitorovať , ale priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný. Tým že vstúpite na verejný priestor viditeľne označený ako monitorovaný, vlastne udeľujete súhlas s tým, že budete v rámci monitorovania na videozázname alebo audiozázname zaznamenaný. Uvedená problematika spadá pod oblasť ochrany osobných údajov, dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov.