Zastavenie exekúcie

Otázka: Podľa nového zákona sa zastavujú staré exekúcie, je exekútor povinný odblokovať môj majetok a dokedy je povinný to urobiť? Odpoveď: Dňa 1.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Podľa § 2 ods. 1 zákona stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje v nasledujúcich prípadoch: a) uplynula rozhodná doba (doba 5 rokov od odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, zákon upravuje prípady jej predlženia) a nejde o žiadnu z výnimiek uvedených v ods. 2 (uvedené nižšie), b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie. § 2 ods. 2 zákona upravuje výnimky, kedy sa stará exekúcia napriek uplynutiu rozhodnej doby nezastavuje: a) vymoženie pohľadávky na výživnom, b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní, c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu, d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie, e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu, f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur, g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie. Staré exekúcie, ktoré spĺňajú k 01.01.2020 niektorú z vyššie uvedených dôvodov zastavenia exekúcie podľa § 2 ods. 1 zákona sa zastavujú priamo zo zákona dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, t.j. dňom 01.01.2020. V takomto prípade upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. U starých exekúcii, ktoré splnia podmienku pre zastavenie až po dni 01.01.2020 zašla exekútor upovedomenie o zastavení starej exekúcie oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie podľa tohto zákona. Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie predloží exekútor do 30 dní súdu. Ak námietky neboli podané, exekútor do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok doručí súdu upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu, ktorým sa námietky odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončenie exekučného konania oznámi exekútor oprávnenému. Ak došlo k ukončeniu exekučného konania podľa tohto zákona, exekútor bezodkladne po uplynutí 30 dní od oznámenia exekútora o ukončení exekučného konania oprávnenému zruší všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii. To však neplatí, ak mu oprávnený v lehote 30 dní od oznámenia exekútora o ukončení exekučného konania osvedčí, že podal opätovný návrh na vykonanie exekúcie.

prejsť na článok

MVE Budča zastavenie konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (,,okresný úrad v sídle kraja) rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2019/004688-14 zo dňa 07.01.2019 zastavuje konanie vo veci žiadosti WaWa, a.s., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava o vydanie

prejsť na článok

MVE Šášovské Podhradie

Zastavenie konania MVE Šášovské Podhradie Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod číslom OU-BB-OSZP1-2015/012865-Ko zo dňa 1.6.2015 rozhodnutie o tom, že zastavuje konanie podľa § 82 ods. 9 písm. c) zákona č

prejsť na článok

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti býva často zriaďované v spojitosti s darovaním bytu alebo rodinného domu. Toto právo je možné zriadiť samostatnou zmluvou alebo ako súčasť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (darovacej al

prejsť na článok

Vymáhanie pohľadávok

Dôležité informácie a postup pri vymáhaní pohľadávok: 1/ Pri každom vymáhaní pohľadávky, bez ohľadu na spôsob jej vzniku a jej výšku, je potrebné pohľadávku predbežne právne posúdiť. V rámci tohto úkonu je pohľadávka posúdená z pohľadu právneho poriadku

prejsť na článok

K zákazu parkovania na chodníku na Hlavnej ulici v Stupave

Chodník je komunikácia určená pre chodcov a iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú, až na výnimky, chodník používať 1. Parkovanie vozidiel na chodníku preto vyžaduje splnenie prísnych zákonných podmienok. Je však každodennou realitou, že na chodn

prejsť na článok