Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Trafostanica

Otázka: Môže elektrárenská spoločnosť postaviť trafostanicu na cudzom pozemku bez súhlasu jeho vlastníka? Má vlastník pozemku právo na finančnú kompenzáciu? Odpoveď: Práva a povinnosti elektrárenskej spoločnosti držiteľa povolenia na podnikanie v energetike upravuje § 11 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ods. 1 písm. f) tohto zákona držiteľ povolenia môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy. Z uvedeného vyplýva, že držiteľ povolenia má právo zriadiť na cudzom pozemku trafostanicu, ak ide o pozemok mimo zastavaného územia obce, v nevyhnutnom rozsahu a len vo verejnom záujme. Vlastník pozemku je tak povinný strpieť výstavbu trafostanice na svojom pozemku, táto jeho povinnosť má povahu zákonného vecného bremena, ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľnosti záznamom na návrh držiteľa povolenia. Na druhej strane zákon myslí aj na ochranu záujmov vlastníka takto zaťaženého pozemku. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený vlastník dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (subjektívna premlčacia doba). Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla (objektívna premlčacia doba). Okrem práva na náhradu škody má vlastník nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.