Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Zastavenie exekúcie

Otázka: Podľa nového zákona sa zastavujú staré exekúcie, je exekútor povinný odblokovať môj majetok a dokedy je povinný to urobiť? Odpoveď: Dňa 1.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Podľa § 2 ods. 1 zákona stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje v nasledujúcich prípadoch: a) uplynula rozhodná doba (doba 5 rokov od odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, zákon upravuje prípady jej predlženia) a nejde o žiadnu z výnimiek uvedených v ods. 2 (uvedené nižšie), b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie. § 2 ods. 2 zákona upravuje výnimky, kedy sa stará exekúcia napriek uplynutiu rozhodnej doby nezastavuje: a) vymoženie pohľadávky na výživnom, b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní, c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu, d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie, e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu, f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur, g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie. Staré exekúcie, ktoré spĺňajú k 01.01.2020 niektorú z vyššie uvedených dôvodov zastavenia exekúcie podľa § 2 ods. 1 zákona sa zastavujú priamo zo zákona dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, t.j. dňom 01.01.2020. V takomto prípade upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. U starých exekúcii, ktoré splnia podmienku pre zastavenie až po dni 01.01.2020 zašla exekútor upovedomenie o zastavení starej exekúcie oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie podľa tohto zákona. Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie predloží exekútor do 30 dní súdu. Ak námietky neboli podané, exekútor do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok doručí súdu upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu, ktorým sa námietky odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončenie exekučného konania oznámi exekútor oprávnenému. Ak došlo k ukončeniu exekučného konania podľa tohto zákona, exekútor bezodkladne po uplynutí 30 dní od oznámenia exekútora o ukončení exekučného konania oprávnenému zruší všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii. To však neplatí, ak mu oprávnený v lehote 30 dní od oznámenia exekútora o ukončení exekučného konania osvedčí, že podal opätovný návrh na vykonanie exekúcie.