Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Vecné bremeno k spoluvlastníckemu podielu

Otázka: Rodinný dom je v spoluvlastníctve troch súrodencov, môže jeden zo súrodencov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena doživotného bývania na svoj spoluvlastnícky podiel? Odpoveď: Spoluvlastnícky podiel je ideálny, teda vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach k spoločnej veci, spoluvlastník však nevlastní na veci reálne vymedzenú časť veci, preto vecné bremeno práva doživotného bývania sa vždy vzťahuje k celej veci a musí byť uzatvorená všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľností. Ak by takúto zmluvu uzatvoril iba jeden alebo iba niektorí zo spoluvlastníkov, hoci aj so súhlasom ostatných spoluvlastníkov, takáto zmluva by bola podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.