Pracovný úraz a náhrada za bolesť

Otázka: Vo februári 1999 som utrpel pracovný úraz, v dôsledku ktorého som absolvoval niekoľko operácii, poslednú v roku v marci 2015, Sociálna poisťovňa mi priznala v súvislosti s týmto operačným zákrokom náhradu za bolesť, ktorej výšku určila podľa Vyhlášky č. 32/1965 Zb. s použitím hodnoty bodu vo výške 60 Sk za bod. Je takýto výpočet bolestného správny, ak ide o bolestné za operačný zákrok, ktorý som podstúpil v r. 2015 ? Odpoveď: Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod. V danom prípade je potrebné rozlišovať pojem „bolesť“ a pojem „výška náhrady za bolesť“. Dňom 01.08.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý upravuje podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, ako aj zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Podľa prechodného ustanovenia § 11 ods. 1 tohto zákona na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Správne kolégium Najvyššieho súdu SR na svojom zasadnutí dňa 13.11.2009 prijalo uznesenie o publikovaní rozhodnutia 4Sžso/23/2008 zo dňa 28.04.2009 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ktorého právna veta znie: „Pojmy bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a pojmy výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nie sú totožné, preto podľa § 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. treba podľa doterajších predpisov posudzovať bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a ich hodnotenie, ale výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa riadi zákonom č. 437/2004 Z.z.“ (Rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. R 47/2010). Z uvedeného vyplýva, že posúdenie bolesti určením počtu bodov za bolesť sa posudzuje podľa vyhlášky 32/1965 Zb., avšak hodnota bodu sa posudzuje podľa zák. č. 437/2004 Z. z., pričom hodnota bodu za rok 2015 je vo výške 17,16 EUR. Výška náhrady za bolesť v tomto prípade má byť správne určená ako súčin počtu bodov uvedeného v lekárskom posudku a sumy 17,16 EUR, použitie hodnoty bodu 60,- Sk pri výpočte náhrady za bolesť je nesprávne.

prejsť na článok

Nárok na odstupné

Ekonómovia po celom svete varujú, že následkami opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu covid-19 bude rozsiahla a vážna ekonomická recesia. Podľa vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska, Petra Kažimíra, môže dôjsť k prepusteniu až

prejsť na článok

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

Po nedávnej zmene zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, v platnom znení (Zákonník práce) nadobúdajú od 1.1.2023 účinnosť 3 zákony, ktorými sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Na našom blogu sa dočítate o tých najvýznamnejších zmenách, ktoré novely prináša

prejsť na článok

Zmeny v zákonníku práce od 1.11.2022

Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) a niektoré ďalšie zákony. Schválené zmeny sú účinné od 1.11.2022. Zhrnuli sme pre vás tie najvýz

prejsť na článok

Ak nemyslíte vo firme na dlhoročných pracovníkov, môže sa vám to vypomstiť

Včase vysokého dopytu po kvalifikovaných odborníkoch sa konkurencia na získanie nových pracovníkov neustále zvyšuje. Výsledkom môže byť nielen málo novej pracovnej sily, ale aj nespokojnosť dlhoročných zamestnancov aich odchod. Aké sú príčiny ačo stým, ra

prejsť na článok

Tento rok bude na pracovnom trhu prelomový

Firmy budú požadovať vyšší výkon, pracovníci vyššie mzdy a benefity Napriek tomu, že na Slovensku máme enormný nedostatok kandidátov, zamestnávatelia začali vposlednom kvartáli minulého roka intenzívnejšie sledovať svoje náklady a optimalizovať procesy, k

prejsť na článok