Družstevný byt a daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Otázka: V r. 2014 som na základe dohody o prevode členských práv a povinností nadobudla právo nájmu družstevného bytu, v r. 2015 som byt od bytového družstva odkúpila do osobného vlastníctva a teraz chcem byt predať, považuje sa úhrada za prevod členských práv a povinnosti za výdavok pre účely dane z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností? Odpoveď: Podľa § 8 ods. 5 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2015 je úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu uznaným výdavkom preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti., to znamená, že o sumu preukázateľne zaplatenej úhrady za prevod členských práv a povinnosti spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu sa znižuje základ dane pre daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.The post Družstevný byt a daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností first appeared on Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková.

prejsť na článok

Prevod vlastníckeho práva ku nehnuteľnosti

Medzi základné atribúty vlastníckeho práva patrí aj disponencia s vlastnenou vecou. Predmetom tohto článku sú len nehnuteľnosti, keďže je ich prevod čo do systematiky iný ako pri hnuteľných veciach. Prevod nehnuteľností sa bude vždy spravovať občiansko

prejsť na článok

Prevod zaťaženej nehnuteľnosti

Počas manželstva sme smanželom kúpili byt do osobného vlastníctva. Po rozvode vňom zostal bývať amne vyplatil môj podiel. Na vyplatenie si zobral úver, za ktorý ručí spomínaným bytom. Zároveň sme sa dohodli, že byt darujeme synovi, avšak spodmienkou dožit

prejsť na článok

Zjednodušenie prevodu väčšinového obchodného podielu

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 111/2022 Z. z.), účinná od 17. júla 2022 prináša dve zásadné zmeny týkajúce sa prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným: Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu voči spoločn

prejsť na článok

Právo nehnuteľností

Naša advokátska kancelária poskytuje v oblasti práva nehnuteľností najmä nasledovné právne služby: poradenstvo pri kontrole a vypracovaní rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv (a iných zmlúv o prevodoch), zá

prejsť na článok

Výborné správy

Na kolaudácii sme usilovne pracovali niekoľko mesiacov, pretože charakter niektorých stavebných objektov (napr. dažďová kanalizácia, verejná splašková kanalizácia, odlučovače ropných látok alebo spevnené plochy a komunikácie) umožňuje ich priebežné admini

prejsť na článok