Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Pracovný úraz a náhrada za bolesť

Otázka: Vo februári 1999 som utrpel pracovný úraz, v dôsledku ktorého som absolvoval niekoľko operácii, poslednú v roku v marci 2015, Sociálna poisťovňa mi priznala v súvislosti s týmto operačným zákrokom náhradu za bolesť, ktorej výšku určila podľa Vyhlášky č. 32/1965 Zb. s použitím hodnoty bodu vo výške 60 Sk za bod. Je takýto výpočet bolestného správny, ak ide o bolestné za operačný zákrok, ktorý som podstúpil v r. 2015 ? Odpoveď: Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod. V danom prípade je potrebné rozlišovať pojem „bolesť“ a pojem „výška náhrady za bolesť“. Dňom 01.08.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý upravuje podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, ako aj zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Podľa prechodného ustanovenia § 11 ods. 1 tohto zákona na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Správne kolégium Najvyššieho súdu SR na svojom zasadnutí dňa 13.11.2009 prijalo uznesenie o publikovaní rozhodnutia 4Sžso/23/2008 zo dňa 28.04.2009 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ktorého právna veta znie: „Pojmy bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a pojmy výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nie sú totožné, preto podľa § 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. treba podľa doterajších predpisov posudzovať bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a ich hodnotenie, ale výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa riadi zákonom č. 437/2004 Z.z.“ (Rozhodnutie bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. R 47/2010). Z uvedeného vyplýva, že posúdenie bolesti určením počtu bodov za bolesť sa posudzuje podľa vyhlášky 32/1965 Zb., avšak hodnota bodu sa posudzuje podľa zák. č. 437/2004 Z. z., pričom hodnota bodu za rok 2015 je vo výške 17,16 EUR. Výška náhrady za bolesť v tomto prípade má byť správne určená ako súčin počtu bodov uvedeného v lekárskom posudku a sumy 17,16 EUR, použitie hodnoty bodu 60,- Sk pri výpočte náhrady za bolesť je nesprávne.