Usmernenie MŽP SR pre nakladanie s odpadom z testovania zamestnancov

09.12.2021 Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR vo veci nakladania s odpadom, ktorý vzniká v súvislosti s testovaním zamestnancov na COVID-19 v priestoroch zamestnávateľa. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo metodické usmernenie súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID-19. Odpad vzniknutý z testovania samodiagnostickými testami na COVID-19 v priestoroch zamestnávateľa zaraďuje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (ostatný odpad) a nakladá sa s ním v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Pri testovaní zamestnancov samodiagnostickými testami sa predpokladá aj vznik biologicky kontaminovaného odpadu, ktoré môže znamenať potenciálne riziko. Ministerstvo životného prostredia preto odporúča tento odpad ukladať do pevných plastových vriec, odpad postriekať bežne dostupným dezinfekčným roztokom, vrece zaviazať a až následne vyhodiť do komunálneho odpadu. Postup na likvidáciu použitých samodiagnostických testov ako komunálneho odpadu sa uvádza aj v návode na použitie od dodávateľov týchto testov. Pôvodca, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ/právnická osoba/firma, ktorá nie je zdravotníckym zariadením, ani nedisponuje ambulanciou všeobecného/špeciálneho lekára vo svojej prevádzke, nemá preto povinnosť viesť evidenciu odpadu pochádzajúceho z testovania, rovnako sa nevypĺňa sprievodný list nebezpečného odpadu. Osobitným požiadavkám na zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého z testovania na COVID-19 z hľadiska prevencie nákazy podliehajú zdravotnícke zariadenia. Vzniknutý odpad zdravotnícke zariadenia evidujú ako nebezpečný odpad. zdroj: Odborno-metodické usmernenie Ministerstva ŽP SR V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že spoločným dodržaním všetkých opatrení sa nám podarí túto situáciu zvládnuť. Tím AT CONSULT spol. s r. o. Príspevok Usmernenie MŽP SR pre nakladanie s odpadom z testovania zamestnancov zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

LOPATA NA HNOJ PRE MALOTRAKTORY

Popis Lopata je vhodná pre všetky typy malotraktorov, ktoré sú vybavené čelným nakladačom. EUROZÁVES kategórie I. Šírka lopaty je 1180 mm. Hmotnosť 75 kg. Objem 0,18 m3. Slúži na nakladanie sypkých materiálov, na nakladanie hnoja a aj na nakladanie guľ

prejsť na článok

Nárast cien spôsobený pandémiou COVID-19

Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19. LINK: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktuality/usmernenie-ro-pre-irop-dodatky-k-zmluvam-covid-19/

prejsť na článok

Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie

Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie 12. októbra 2018 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Dňom 1.7.2018 nad

prejsť na článok

Daňový pohľad na medzinárodný pohyb zamestnancov │eBook

Cezhraničné zamestnávanie prináša zamestnávateľom mnoho zodpovedností, hlavne v prípade fiškálnych povinností. Pripravili sme si pre vás rozsiahly prehľad o zdaňovaní medzinárodného pohybu zamestnancov na Slovensku. Obsahuje kompletné informácie o podmie

prejsť na článok

Spaľovanie odpadu z COVID testovania

Relácia RTVS K veci: Spaľovanie odpadu z testovania odvysielaná 11.2.2021 sa venovala problematike vznikajúceho odpadu po testovaní občanov na ochorenie COVID. Hostia Michal Kiča štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a prezident Únie miest Sl

prejsť na článok