Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty

Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty 22. apríla 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov Ako postupovať Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami. Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom. Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera. Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu. Zvýšená teplota pri vstupe na pracovisko Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí: a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112. b) telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112. O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska. Zvýšená teplota pri vstupe do nemocnice Ak sa u pacienta pri vstupe do nemocnice zistí: a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. V prípade podozrenia z ochorenia COVID-19 sa zabezpečí u pacienta odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2 formou mobilného odberového miesta (zoznam mobilných odberových miest bude denne aktualizovaný a uvedený na webovej stránke https://www.korona.gov.sk/ a webovej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/COVID-19), alebo objednaním na odber biologického materiálu na príslušnom infektologickom pracovisku (podľa lokálnych podmienok). V prípade, ak jeho zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie. b) telesná teplota 38°C a viac, s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. Ak je pacient podozrivý z ochorenia COVID-19, vstupuje len do vyčleneného priestoru nemocnice (tzv. červenej zóny) v zmysle pandemického plánu nemocnice, kde sa pacientovi poskytne zdravotná starostlivosť a vykoná sa mu odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2. V prípade, ak stav pacienta nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie. Dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení, ale neboli hospitalizovaní zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby. Zdravotnícke zariadenie zabezpečí hlásenie pacienta podozrivého z ochorenia COVID-19 na oddelenie epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva s požadovanými údajmi (meno pacienta, bydlisko, rodné číslo, mobilný telefón, meno všeobecného lekára). Zdroj: ÚVZSR KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty appeared first on Pzs.

prejsť na článok

Povinná tretia hodina telesnej výchovy na slovenských školách by sa mohla stať realitou

Zaviesť by sa mohla povinná tretia hodina telesnej výchovy na základných školách. Príspevok Povinná tretia hodina telesnej výchovy na slovenských školách by sa mohla stať realitou zobrazený najskôr interez.sk.

prejsť na článok

prečo v NKMC neustále trváme na rozvoji telesnej zdatnosti

prečo v NKMC neustále trváme na rozvoji telesnej zdatnosti Telesná zdatnosť a jej potreba v tréningu a vlastne aj v živote.

prejsť na článok

Termokamery

Merajte teplotu ľudského tela na diaľku rýchlo a efektívne! Už nie je na čo čakať! Inteligentné termokamery  ponúkajú grafickú vizualizáciu, meranie teploty viacerých osôb naraz, detekciu tváre aj cez rúško, spoľahlivú integráciu s turniketmi, detektormi

prejsť na článok

Posledných 10 marcových dní bude pestrých: Vysoké teploty ale aj búrky a sneženie

Aké bude počasie počas posledných marcových dní? Príspevok Posledných 10 marcových dní bude pestrých: Vysoké teploty ale aj búrky a sneženie zobrazený najskôr interez.sk.

prejsť na článok

Výsledky meraní

Príspevok Výsledky meraní zobrazený najskôr geozony.

prejsť na článok