Otváram stránku

BOZP a OPP - Pzs

Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty

Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty 22. apríla 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov Ako postupovať Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami. Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom. Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera. Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu. Zvýšená teplota pri vstupe na pracovisko Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí: a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112. b) telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112. O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska. Zvýšená teplota pri vstupe do nemocnice Ak sa u pacienta pri vstupe do nemocnice zistí: a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. V prípade podozrenia z ochorenia COVID-19 sa zabezpečí u pacienta odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2 formou mobilného odberového miesta (zoznam mobilných odberových miest bude denne aktualizovaný a uvedený na webovej stránke https://www.korona.gov.sk/ a webovej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/COVID-19), alebo objednaním na odber biologického materiálu na príslušnom infektologickom pracovisku (podľa lokálnych podmienok). V prípade, ak jeho zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie. b) telesná teplota 38°C a viac, s pacientom sa spíše hodnotiaci dotazník na posúdenie, či nejde o pacienta s podozrením z ochorenia COVID-19. Ak je pacient podozrivý z ochorenia COVID-19, vstupuje len do vyčleneného priestoru nemocnice (tzv. červenej zóny) v zmysle pandemického plánu nemocnice, kde sa pacientovi poskytne zdravotná starostlivosť a vykoná sa mu odber biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2. V prípade, ak stav pacienta nevyžaduje hospitalizáciu, odošle sa do domácej izolácie. Dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení, ale neboli hospitalizovaní zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby. Zdravotnícke zariadenie zabezpečí hlásenie pacienta podozrivého z ochorenia COVID-19 na oddelenie epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva s požadovanými údajmi (meno pacienta, bydlisko, rodné číslo, mobilný telefón, meno všeobecného lekára). Zdroj: ÚVZSR KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Postup pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty appeared first on Pzs.