Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 01.10.2020

01.10.2020 • MVDr. Marián Rozložník AKTUÁLNE HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE PREVENCIE ŠÍRENIA PANDEMICKÉHO OCHORENIA COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2020  do odvolania všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov, musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí  vykonávať  dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín, zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupy 2 metre medzi stolmi v zariadení určenom pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.  V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča: v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním), pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia, vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu, ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,  vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu, prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné, nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch, pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest. Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko, vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel), ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk, príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení. Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách, odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky, pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.  Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu), prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky, pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok, na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie, na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín, či členmi rôznych domácností najmenej 2 m, na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok, na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie povrchov vystavených častým dotykom (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),  pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 návštevníkov, prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke. Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice). Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov). Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné: vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania. Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. Zároveň sa nariaďuje: S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania. S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.). Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,  hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, zákaz podávania rúk,  pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora, organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19, hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú. Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),  pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky), z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom, pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii), zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom), v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí, či ďalšej činnosti: zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, zaistiť pri vstupe do budovy orgánov verejnej moci dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte orgánov verejnej moci, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk; zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. (zdroj: www.uvzsr.sk) V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že spoločným dodržaním všetkých opatrení sa nám podarí túto situáciu zvládnuť. Tím AT CONSULT spol. s r. o. Príspevok Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 01.10.2020 zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

Zrušenie izolácie osôb pozitívnych na COVID-19

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2/2023 V. v. sa s účinnosťou od 20. marca 2023 zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozi

prejsť na článok

Prerušenie prevádzky od 19.12.2020 do 01.01.2021

v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku spojenou s ochorením Covid -19 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR - Vestník vlády SR - čiastka 26/2020 The post Prerušenie prevádzky od 19.12.2020 do 01.01.2021 appeared first on

prejsť na článok

Otvárame ambulanciu pracovného lekára

Otvárame ambulanciu pracovného lekára 15. mája 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Na základe novely zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvo

prejsť na článok

BEBACARE FIBRE

Výživový doplnok BEBACARE FIBRE, je evidovaný v registri výživových doplnkov Úradu verejného zdravotníctva SR. Forma produktu: prášok Registračné číslo spisu: 3515/2023 Dátum oznámenia:  4/4/2023 Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o, Výrobca: BIO

prejsť na článok

BEBACARE FLORA

Výživový doplnok BEBACARE FLORA, je evidovaný v registri výživových doplnkov Úradu verejného zdravotníctva SR. Forma produktu: tekutina Kvapky Registračné číslo spisu: 3516/2023 Dátum oznámenia:  4/4/2023 Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o, Vý

prejsť na článok