Advokátska kancelária Bratislava | Právne služby | JUDr. Jozef Jesenič

Obchodné / Pozemkové právo, Vymáhanie pohľadávok, Zápis do registrov, Príprava / Vypracovanie zmlúv, Zastupovanie v správnom / trestnom konaní.

prejsť na web

Akú väčšinu je potrebné dosiahnuť na schôdzi vlastníkov ?

1 256 V praxi sa vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale aj správca bytového domu  alebo predseda spoločenstva vlastníkov, stretávajú s problémom správne určiť to, aká väčšina sa má dosiahnuť pri hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových prie

prejsť na článok

Kto bude žalobcom a kto žalovaným pri neplatnosti hlasovania?

459 V  článku Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sme opísali podmienky písomného hlasovania ustanovené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlas

prejsť na článok

Zastupovanie na hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

736 V predchádzajúcich článkoch sme sa už venovali tomu, ako má vyzerať hlasovanie na schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov: Výkon správy v bytových domoch počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie (hlasovanie per rollam) Podmienky písomného

prejsť na článok

Vydržanie nehnuteľnosti po novom

594 Vydržanie nehnuteľností a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po novom od 01.05.2021 Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa novelizoval Civilný mimosporový poriadok. Nové znenie Civilného mimosporového poriadku v ustanoveniac

prejsť na článok

Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

1 484 Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome   V predchádzajúcom článku sme sa venovali podmienkam písomného hlasovania ustanoveným v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov

prejsť na článok

Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov

847 Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov, účinné od 31.03.2021   S účinnosťou od 31.03.2021 sa mení spôsob hlasovania pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov počas trvania pandémie COVID 19. Národná r

prejsť na článok

Písomné hlasovanie vlastníkov

1 782 Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome   Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa zúčastňujú na správe domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako

prejsť na článok

Výkon správy per rollam

379 Výkon správy v bytových domoch počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie (hlasovanie per rollam) Výkon správy v bytových domoch je legislatívne upravený v zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „

prejsť na článok