Koniec predaja jednorazových plastových výrobkov

16.07.2021 3.7.2021 vstúpila do platnosti Novela Zákona o odpadoch, ktorou sa zakazuje uvádzať na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a Zákona o odpadoch a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky. Zákaz uvádzať plastové výrobky na jedno použitie na trh platí od 3. júla tohto roka, ale v predajniach sa s nimi ešte môžeme stretnúť. V zmysle zákona o odpadoch je možné jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe zákona distribuovať do 31. decembra 2021.   Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu: 1. vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162) 2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie), 3. taniere, 4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162) 5. miešadlá na nápoje, 6. paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takých paličiek, 7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú: a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away), b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby, a c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fast-food) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny, 8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok, 9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok. 162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.   Európska komisia dňa 31.5.2021 publikovala Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Tento dokument poskytuje usmernenie o výklade a vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2021 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.  Plast je definovaný ako materiál, ktorý sa skladá z polyméru v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky, a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované.“  Jednorazový plastový výrobok je definovaný ako „výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu, a ktorý nie je koncipovaný, navrhnutý alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie, alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný.“ Smernica sa uplatňuje na všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe k nej, ako aj na všetky výrobky vyrobené z oxo-degradovateľných plastov a na rybársky výstroj obsahujúci plasty. Obmedzenia sa dotknú aj výrobkov z oxo-degradovateľných plastov, či už na jedno použitie alebo nie, pričom sa nerozlišuje medzi biodegradovateľným oxo-degradovateľným plastom a oxo-degradovateľným plastom, ktorý nie je biodegradovateľný, nakoľko tento druh plastov nie je biologicky riadne rozložiteľný. Opatrenia majú viesť k obmedzeniu používania, znižovaniu spotreby jednorazových plastových výrobkov a znižovania odpadu a tiež prispieť ku globálnemu boju proti morskému odpadu. Cieľom je presadzovať prístupy zamerané na obehové hospodárstvo, v rámci ktorých sa uprednostňujú udržateľné a netoxické opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia pred jednorazovými výrobkami a tým znížiť vznik odpadu. Plasty tvoria 80 až 85 % odpadu v moriach, merané podľa počtu odpadkov na plážach, pričom 50 % tvoria jednorazové plastové predmety a 27 % predmety súvisiace s rybolovom. Nezabúdajme preto na hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorej účelom je minimalizovať účinky odpadov na životné prostredie. Stanovuje spôsoby ako nakladať s odpadom a predstavuje poradie priorít:  1.  predchádzanie vzniku odpadu,  2. príprava na opätovné použitie, 3. recyklácia,  4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické,  5. zneškodňovanie. Zdroj: Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Príspevok Koniec predaja jednorazových plastových výrobkov zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

Novelizácia zákona o odpadoch a miskách

Opäť došlo k novelizácii zákona o odpadoch. Novela bola prijatá z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady a jej cieľom je zníženie a v niektorých prípadoch aj odstránenie negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na

prejsť na článok

Koniec Výzvy! 90.deň: Takýto koniec som nechcela!

Koniec výzvy: 90 dní mi ubehlo tak rýchlo! Naložila som si viac ako som mohla uniesť. Priznávam sa svoj cieľ som nedala. Ale porazila som manžela! Kilá mi skákali hore a dole ako na trampolíne. Začiatok bol super! Zdravé jedlo, odvážené naplánované, pohyb

prejsť na článok

Predajňa Bratislava

Showroom firmy VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., prevádzka RAVI Slovakia na Stavbárskej ulici v Bratislave je s takmer 650 metrami štvorcovými najväčšou výstavnou miestnosťou so zameraním na okná, dvere, interérové dvere, parket a vinylové podlahy na Sloven

prejsť na článok

Inovácia sortimentu výrobkov 2021

V galérii si môžete pozrieť inovované prevodníky a vstupno-výstupné moduly: [Pozrite si galériu obrázkov na www.paufex.sk] Príspevok Inovácia sortimentu výrobkov 2021 je zobrazený ako prvý na Paufex.

prejsť na článok

Koniec kotlom na tuhé palivo

Koniec kotlomNA TUHÉ PALIVO V závere roka 2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zámer o zákaz používania kotlov 1.,2. a 3. emisnej triedy od roku 2030. Zatriedenie

prejsť na článok