Home - PLANAVSKY & PARTNERS

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby malým aj veľkým klientom na území Slovenska a prostredníctvom našich partnerov aj v Českej republike. Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriavame predovšetkým na ochranu záujmov našich klientov, pre ktorých sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom.

prejsť na web

Čo prináša tzv. chodníková novela?

Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. marca 2022, priniesla do praxe univerzálny zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, okrem výslovne označených oblastí. Pravidlo, ktoré odteraz zakazuje parkovanie vozidiel na chodníku, sa stáva aktu

prejsť na článok

Konanie o dedičstve krok za krokom

V dnešnom článku Vám priblížime priebeh dedičského konania krok za krokom. Hoci nejde o veľmi pozitívnu tému, pokladáme za dôležité a v konečnom dôsledku praktické mať určité právne povedomie aj v tejto sfére, nakoľko ide o jedno z najrozsiahlejších a naj

prejsť na článok

Nedoplatky na výživnom. Ako sa k nim postaviť?

Rozchod partnerov prináša so sebou mnoho otázok a problémov, najmä ak ide o otázky týkajúce sa výživného pre deti. Aj keď sa rodičia dohodnú na výške výživného a jeho pravidelnom platení, niekedy sa môže stať, že jeden z rodičov nedodrží svoju povinnosť a

prejsť na článok

Premlčanie práva

Premlčanie je právny inštitút, ktorý zabezpečuje, aby sa nároky a práva uplatňovali v primeranom čase. Právo na uplatnenie nároku alebo práva premlčaním, ktoré nastáva po uplynutí určitého časového obdobia, síce nezaniká, ale v prípade vznesenia námietky

prejsť na článok

Konkurenčná doložka v pracovnom práve

Konkurenčná doložka je ustanovenie pracovnej zmluvy, ktoré obmedzuje právo zamestnanca vykonávať podobnú prácu pre iného zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru s pôvodným zamestnávateľom. Primárne sa teda týka ochrany zamestnávateľa pred konkurencio

prejsť na článok

Čo by mala obsahovať zmluva o dielo

Zmluva o dielo patrí medzi základné právne nástroje, ktoré slúžia k riadeniu vzťahov medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodli na vykonaní určitého diela, prípadne činnosti. Táto zmluva sa v Slovenskej republike riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho a

prejsť na článok

Upomínacie konanie ako rýchle vymáhanie pohľadávok

Vedeli ste, že pri dnešnej zaťaženosti súdov je priemerná dĺžka konania v občianskoprávnej agende 15 mesiacov? Pričom s prihliadnutím na komplexnosť jednotlivých prípadov, by sa dalo daný spor prejednať a rozhodnúť v priaznivejšej lehote tak aby boli zach

prejsť na článok

Zásady trestného konania (pokračovanie)

V nadväznosti na predošlí článok sa Vám pokúsime priblížiť ďalšie zásady v Trestnom poriadku. Veríme, že Vám takýto článok pomôže a vysvetli ďalšie zásady v trestnom konaní a samotné princípy trestného konania.

prejsť na článok