Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Skupina ATLAS GROUP® predstavuje koncentrovanú silu a kvalitu odborných kapacít spoločností venujúcich sa oblastiam účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Vďaka ich spojeniu sa umožnilo priblíženie sa potrebám klientov a jednoduchšie

www.atlasgroup.sk | prejsť na web

Zaradenie: Ekonomika a financie

Články

Kto má / nemá povinnosť viesť tržby prostredníctvom ORP a VRP

Zákon o používaní registračnej pokladnice č. 289/2008 (ďalej len „zákon o ERP“) ustanovil pre niektoré podnikateľské subjekty povinnosť evidovať tržby cez registračnú pokladnicu (ďalej len „RP“) ako kontrolu v súvislosti s odvádzaním DPH do štátneho rozpo

prejsť na článok | zobraziť viac

Dovoz tovaru a nárok na odpočet DPH

V rámci medzinárodného obchodovania platia špecifické pravidlá pre nákup tovar z tretích krajín, tzn. z  krajín mimo Európskej únie. V zmysle zákona o Dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) je predmetom dane aj dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom

prejsť na článok | zobraziť viac

Jednoduchá spoločnosť na akcie hlavné znaky, výhody

V roku 2017 zaviedla slovenská legislatíva obchodnú spoločnosť, ktorá je kombináciou akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením s názvom Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len používaná skratka „j.s.a.“). Cieľom bolo umožniť investorom s n

prejsť na článok | zobraziť viac

Oslobodenie predaja obchodného podielu (§13c 595/2003)

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 114 Obchodného zákonníka). V prí

prejsť na článok | zobraziť viac

Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Jednou z najčastejšie diskutovaných tém v súvislosti s využívaním majetku na podnikanie je situácia, keď podnikateľský subjekt má majetok v prenájme a má záujem (potrebuje) ho technicky zhodnotiť. Nájomný vzťah upravujú najmä dve zákony, a to Občiansky zá

prejsť na článok | zobraziť viac

Preddavky na daň z motorových vozidiel

V podanom priznaní na daň z motorových vozidiel sa výška preddavkov resp. predpokladanej dane uvádza na riadku 40 v IV. oddiely. Ak výška predpokladanej dane nepresiahne sumu 700 €, tak daňovník preddavky na daň neplatí. Ak je výška predpokladanej dane v

prejsť na článok | zobraziť viac

SLOBLOCO 2020

The post SLOBLOCO 2020 appeared first on ATLAS Group ®.

prejsť na článok | zobraziť viac

Kapitálové fondy ich tvorba a čerpanie (v spojitosti aj s Obchodným zákonníkom)

Kapitálové fondy sú obľúbenou a výhodnou formou presunu majetku/kapitálu v spoločnosti, pretože vklady do KF nie sú viazané na zápis do Obchodného registra, čím sa znižujú náklady na právne úkony a čas súvisiaci so zápisom. Ostatné kapitálové fondy sú peň

prejsť na článok | zobraziť viac

Odklad splatnosti poistného za marec a máj 2020

Posúva sa lehota splatnosti na 31. december 2020 v prípade poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa resp. za SZČO za mesiac marec a máj 2020. Upozorňujeme však, že odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZ

prejsť na článok | zobraziť viac

Spoločnosť v kríze

Posledné dva mesiace priniesli vo svete situáciu, ktorá sa dotkla takmer každej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, či zamestnancov. Na jednej strane sa veľa podnikateľských subjektov dostalo do existenčných problémov, na strane druhej štáty n

prejsť na článok | zobraziť viac