Otváram stránku

Domov - AT CONSULT spol. s r.o.

Zákonom povinné školenie potravinárov

26.10.2022 • MVDr. Marián Rozložník Prevádzkovatelia potravinárskych prevádzok majú povinnosť v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi sankcie. Základné hygienické procesy a zabezpečenie plnenia zákonných povinností Vám a Vašim zamestnancom pomôže pochopiť naše školenie na tému Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov Čo Vám školenie ponúka? CIEĽ ŠKOLENIA Absolventi školenia získajú informácie o základných hygienických požiadavkách aplikovaných na potravinárske prevádzky v oblasti predaja/výroby potravín a pokrmov. Účastníci si osvoja postupy pre výrobu zdravotne bezpečných potravín a pokrmov s prihliadnutím na dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny. CIEĽOVÁ SKUPINA V zmysle legislatívnej povinnosti všetci pracovníci, ktorí priamo, alebo nepriamo manipulujú s potravinami, alebo pokrmami. PROGRAM ŠKOLENIA TÉMY Základné hygienické požiadavky na výrobu, skladovanie, manipuláciu a uvádzanie potravín a pokrmov do obehu Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu Plány HACCP, prevádzkový poriadok a sanitačný program Základné hygienické požiadavky na prevádzky spoločného stravovania Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi v potravinárskych prevádzkach Základné legislatívne požiadavky na potravinárske prevádzkarne TERMÍN ŠKOLENIA, MIESTO A CENA Školenie „Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov“ realizujeme na objednávku klienta. Školenie je možné absolvovať prezenčnou alebo dištančnou formou – podľa dohody. Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.    Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás Príspevok Zákonom povinné školenie potravinárov zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..