Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec - Oficiálna web stránka obce

www.malinec.sk | prejsť na web

Zaradenie: Cestovanie, Dovolenky

Články

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda N rodnej rady Slovenskej republiky rozhodnut m č. 8/2019 Z. z. vyhl sil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konaj od 07.00 h do 22.00 h Viac inform ci n jdete na web str nke minist

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam: V predaji historický kalendár 2019

Obec M linec pripravila v porad druh historick kalend r na rok 2019! Cena : 2,20 ,-eur. Zak piť si ho m žete u p. Kančovej na odd. kult ry počas radn ch hod n.

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam : Integrované sociálne centrum Málinec

Ved ca ISC M linec oznamuje, že pr jme do domova soci lnych služieb 1- klienta na celoročn pobyt - čas neurčit . Bliž ie inform cie u ved cej ISC M linec p. Kor stekovej alebo na tel.č.: 0910 925 893.

prejsť na článok | zobraziť viac

prestavba stránky

Toto webov s dlo je moment lne v prestavbe. Str nka sa upravuje z d vodu plnenia krit ri podľa z kona č.275/2006 Z.z. o informačn ch syst moch v.s.

prejsť na článok | zobraziť viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Málinci

Starosta obce M linec Ing. Igor Lacko, V s t mto poz va na zasadnutie obecn ho zastupiteľstva, ktor sa uskutočn dňa 21.2.2019 / tvrtok / o 15.00 hod v zasadačke obecn ho radu s nasledovn m programom:

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať