Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec - Oficiálna web stránka obce

www.malinec.sk | prejsť na web

Zaradenie: Cestovanie, Dovolenky

Články

Výsledky volieb - PREZIDENTA SR

Z pisnica o priebehu a v sledku hlasovania vo volebn ch okrskoch v obci M linec dňa 30.3.2019 /II. kolo/ Počet opr vnen ch voličov zap san ch do zoznamu opr vnen ch voličov - 1149 Počet opr vnen ch voličov, ktor m boli vydan ob lky - 396

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam : Integrované sociálne centrum Málinec

Ved ca ISC M linec oznamuje, že pr jme do domova soci lnych služieb 1- klienta na celoročn pobyt - čas neurčit . Bliž ie inform cie u ved cej ISC M linec p. Kor stekovej alebo na tel.č.: 0910 925 893.

prejsť na článok | zobraziť viac

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Eur pskeho parlamentu sa uskutočnia dňa 25. m ja 2019 Na doručenie ozn men o delegovan člena a n hradn ka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu použite e-mailov adresu: malinec@stonline.sk

prejsť na článok | zobraziť viac

prestavba stránky

Toto webov s dlo je moment lne v prestavbe. Str nka sa upravuje z d vodu plnenia krit ri podľa z kona č.275/2006 Z.z. o informačn ch syst moch v.s.

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať