Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Skupina ATLAS GROUP® predstavuje koncentrovanú silu a kvalitu odborných kapacít spoločností venujúcich sa oblastiam účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Vďaka ich spojeniu sa umožnilo priblíženie sa potrebám klientov a jednoduchšie

www.atlasgroup.sk | prejsť na web

Zaradenie: Ekonomika a financie

Články

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 2

Príjmy z  prevodu obchodného podielu nadobudnutého 1.1.2004 – 31.12.2010 Príjmy z prevodu obchodného podielu sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z p

prejsť na článok | zobraziť viac

Projekt eKasa – 1. časť

Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ne

prejsť na článok | zobraziť viac

Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.)

Základné pravidlo na stanovenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH spočíva v tom, či ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami alebo či zdaniteľná osoba dodáva službu inej ako zdaniteľnej osobe. Zdaniteľná osoba je bližšie definovan

prejsť na článok | zobraziť viac

Ako správne čítať účtovnú závierku, alebo účtovná závierka ako výkaz hospodárenia spoločnosti v prostredí SR

Výkaz Účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strán a Poznámky) sú jedným z hlavných externých informačných zdrojov, ktoré si o Vašej spoločnosti dokáže pozrieť skutočne ktokoľvek. Po odoslaní výkazu správcovi dane sa totiž automaticky dostane aj do vere

prejsť na článok | zobraziť viac

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 1

V súčasnej dobe je trendom, že živnostníci prechádzajú na podnikanie prostredníctvo obchodnej spoločnosti. Aké daňové a odvodové povinnosti ich čakajú keď sa rozhodnú svoj obchodný podiel v spoločnosti previezť na inú osobu? Na túto otázku nájdete odpoveď

prejsť na článok | zobraziť viac

Ekologickejšie dopravné prostriedky

V súčasnej dobe, kedy sa čoraz viac do popredia dostáva ochrana životného prostredia, sa môže daňovník rozhodnúť aj pre alternatívnejšie dopravné prostriedky využívané v rámci svojho podnikania. Daňovník si môže zaobstarať osobné (kategória M) alebo nákla

prejsť na článok | zobraziť viac

Vianočná podpora Rozvojáčik o.z.

TIETO VIANOCE SME TO U NÁS V ATLAS GROUP® UROBILI INAK. A to aj s pomocou našich klientov a partnerov. Namiesto zadováženia vianočných pozdravov a darčekov pre našich klientov a priateľov, sme peniaze, inak venované výlučne tomuto účelu, darovali deťom so

prejsť na článok | zobraziť viac

Zmeny pre zamestnávateľov od 1.5.2019

Od 1.5.2019 vstupuje do platnosti „ostrá“ verzia schválených zmien v mzdových zvýhodneniach za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu pre zamestnancov. Pripravili sme pre Vás krátky legislatívny prehľad: Náhrada mzdy za prácu vo sviatok na 100% Od 1.5.

prejsť na článok | zobraziť viac

Dorovnanie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (ďalej len DzP PO) je uvedené v § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, pričom sa vychádza z výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie: v prípade, ak daň presiahla sumu 16 600€

prejsť na článok | zobraziť viac

Postup pri darovaní 2% zaplatenej dane

Údaje o aktuálnych prijímateľoch 2% zaplatenej dane sú dostupné na stránke Notárskej komory https://bit.ly/2XFRVms. V zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý sa venuje činnosti ako n

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať