Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Skupina ATLAS GROUP® predstavuje koncentrovanú silu a kvalitu odborných kapacít spoločností venujúcich sa oblastiam účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Vďaka ich spojeniu sa umožnilo priblíženie sa potrebám klientov a jednoduchšie

www.atlasgroup.sk | prejsť na web

Zaradenie: Ekonomika a financie

Články

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 2

Prvú časť článku o príjmoch z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby nájdete tu. Príjmy z  prevodu obchodného podielu nadobudnutého 1.1.2004 – 31.12.2010 Príjmy z prevodu obchodného podielu sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona 5

prejsť na článok | zobraziť viac

Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.)

Základné pravidlo na stanovenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH spočíva v tom, či ide o dodanie služby medzi dvoma zdaniteľnými osobami alebo či zdaniteľná osoba dodáva službu inej ako zdaniteľnej osobe. Zdaniteľná osoba je bližšie definovan

prejsť na článok | zobraziť viac

Príjmy z prevodu obchodného podielu fyzickej osoby časť. 1

V súčasnej dobe je trendom, že živnostníci prechádzajú na podnikanie prostredníctvo obchodnej spoločnosti. Aké daňové a odvodové povinnosti ich čakajú keď sa rozhodnú svoj obchodný podiel v spoločnosti previezť na inú osobu? Na túto otázku nájdete odpoveď

prejsť na článok | zobraziť viac

INTRASTAT – SK

Nakupuje alebo predáva Vaša spoločnosť tovar z/do členských štátov Európskej únie ? Ak áno, viete kedy vzniká Vašej spoločnosti povinnosť predkladať Hlásenie pre systém INTRASTAT – SK? Čo je systém INTRASTAT-SK? Štatistické zisťovanie uskutočňujúce sa na

prejsť na článok | zobraziť viac

Projekt eKasa – 2. časť

V predošlom článku sme Vám bližšie priblížili čo je to eKasa, jej cieľ, typy, kto je povinný ju používať a taktiež jej výhody a nevýhody. V dnešnom článku si povieme, ako postupne treba prejsť na eKasu. Najprv si treba zistiť u výrobcu, dovozcu alebo dist

prejsť na článok | zobraziť viac

Podanie žiadosti po prekročení obratu a doplňujúce dotazy zo strany finančnej správy

Daňový subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť na Slovensku a z ktorej dosahuje príjmy musí byť, po splnení určitých kritérií, povinne zaregistrovaný za platiteľa DPH. Povinnú registráciu tuzemských subjektov upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani

prejsť na článok | zobraziť viac

Projekt eKasa – 1. časť

Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ne

prejsť na článok | zobraziť viac

Aj tento rok sme sa zapojili do krásneho projektu nasemesto.sk

Ako tomu bolo minulý rok, aj tento rok sme vymenili na jeden deň kancelárske stoličky za motyky a hrable a pomohli tak prostredníctvom projektu nasemesto.sk občianskemu združeniu Brána do života. Toto občianske združenie pomáha ženám a deťom v ťažkej živo

prejsť na článok | zobraziť viac

Kontrola zamestnávateľa zo strany Národného inšpektorátu práce

Inšpektorát práce pri výkone kontroly vykonáva dozor nad dodržiavaním: pracovnoprávnych predpisov, najmä vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru mzdových a pracovných podmienok zamestnancov právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťa

prejsť na článok | zobraziť viac

Daň z príjmov fyzickej osoby úroky z pôžičky

Predmet dane z príjmu fyzických osôb je vymedzený v § 3 zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov (ďalej len „zákon o DzP“), pričom v tomto článku sa budeme venovať len jednému z príjmom – a to úrokom a iným výnosom z poskytnutých úverov a pôžičiek.

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať